Velitelský sbor landsknechtského vojska

Vrchním velitelem regimentu byl Feldobrist. Stávalo se však, že Feldobrist velel několika regimentům najednou. V tom případě obdržel hodnost Oberster Feldhauptmann a velení regimentu po něm přebíral jeho zástupce - Locotenent. Byl-li v danou chvíli Feldobrist přímo velitelem regimentu, Locotenent sloužil pouze jako Hauptmann jednoho z praporců v regimentu.
Feldobrist byl podle ustanovení sněmu ve Wormsu roku 1507 oprávněn vydržovat si svůj vlastní Staat (tedy štáb) o celkovém počtu dvaadvaceti osob. Jednou z nich byl již zmiňovaný Locotenent, následoval nezbytný Kaplan a Schreiber (písař). Další byl Wachtmeister, který měl na starosti rozdělení a kontrolu stráží, stejně jako opevnění tábora. O ubytování vojska, což bylo důležité zejména v zimních měsících, se staral Quartiermeister, který vybíral buď vhodné místo k rozbití tábora nebo ves či město, které mohlo vojsko "poctít" svojí návštěvou. Otázku zásobování vojska pak řešil Proviantmeister. O pravidelné vyplácení žoldu se staral Pfennigmeister. Důležitými osobami byli Feldcher (ranhojič) a zejména Feldartz (polní lékař), který dohlížel na lékařskou péči v celém regimentu - v každém praporci v regimentu byl totiž přítomen jeden Feldcher. Nesměl chybět ani nezbytný Dolmetscher (tlumočník), Koch (kuchař), Trommelschläger (bubeník), Pfeifer (pištec) a Fuhrknecht (vozka). Feldobrist byl také opatřen osobní stráží osmi mužů, kterou tvořili Trabanten (trabanti), vybíraní zpravidla z řad doppelsöldnerů. Kromě těchto mužů v žoldu se zde pohyboval blíže neurčený počet privátních sluhů plukovníka, které si držel na vlastní náklady.
Zvláštní postavení v regimetu měl bezpečnostní a soudní aparát. Přední postavou byl Schultheiss, který vystupoval v úloze vojenského soudce. Ačkoli soudní aparát regimentu kopíroval aparát civilního soudu, měl svá určitá specifika. Jedním z nich byl fakt, že sám Schultheiss nebyl většinou studovaný právník, ale muž, který byl zkušený a zběhlý ve vojenských zvycích. Další byl Gemeinweibel, který působil jako mluvčí landsknechtů a byl jimi volen vždy na měsíc. Policejní službu vykonával Profoss, jehož doprovázel Stockmeister, který měl na starosti krom stavu zásob také vězně, které hlídali Steckenknechte (žalářníci). Nezbytnou osobou byl poravčí, známý jako Nachrichter či Scharfrichter a mezi landsknechty obecně přezdívaný Freimann. Zajisté těžkou a rušnou službu měl Hurenweibel, který měl na starosti všechny děvky táhnoucí s vojskem.
Rovněž každý praporec v regimentu byl vybaven vlastním štábem. V čele praporce byl velitel, Hauptmann (hejtman) a jeho zástupce Leutnant (nadporučík). V pořadí třetí důstojník, Feldweibel (šikovatel - poručík) měl na starosti udržování formace a vojenského drilu. Pod ním byli dva Weibelen (seržanti), kterým přímo podléhali velitelé jednotlivých rot (Rottmeister) a udržovali pořádek a disciplínu mezi nimi a ostatními landsknechty. Nezbytnou součástí praporce byli vždy dva pištci, bubeníci, jeden Fähndrich (praporečník), Führer (zvěd), Fourier (zásobovatel praporce), Feldscher (ranhojič), Reisiger knecht (jízdní posel), Hauptmanns Koch (hejtmanův kuchař), dva doppelsöldneři coby osobní stráž hejtmana (Trabanten), tlumočník a Kaplan. Navíc zde byl Hauptmanns junge (pobočník hejtmana) a Fähndrichs junge (pobočník praporečníka).
Poněkud odlišnou strukturu mělo dělostřelectvo, které mělo postavení jako samostatný praporec. V jeho čele stáli dva důstojníci na úrovni hejtmana - Oberster Zeugmeister (velitel dělostřelců) a Schantzmeister (velitel ženistů). Ženisté (Schantzbauern) byli nepostradatelní zejména při přepravě děl a uplatňovali se také při stavbě náročnějších opevnění. Běžné opevňovací práce konali obyčejní vojáci. Geschirrmeister měl na starost koně, postroje a vozy. Veliteli dělostřelců podléhali přímo jednotliví mistři - velitelé jednotlivých děl (Buchsenmeisteren) a tzv. Zeugwart čili hlídka nad děly.

Platy ve štábu regimentu:


Feldobrist
Locotenent
Proviantmeister
Pfennigmeister
Quartiermeister
Wachtmeister
Feldartz
Feldcher
Schreiber
Kaplan
Hurenweibel
Dolmetscher
Koch
Trommelschläger
Pfeifer
Fuhrknecht
Trabant

zlatých za měsíc
400
100
40
40
40
40
40
40
24
12
12
8
8
8
8
4
4

Provost, Schultheiss, Stockmeister, Gemeinweibel, Nachrichter a jejich pomocníci měli k dispozici 236 zl. na měsíc.

Platy ve štábu praporce:


Hauptmann
Leutnant
Fähnrich
Feldweibel
Kaplan
Weibel
Fourier
Führer
Dolmetcher
Trabant
Trommelschläger
Pfeifer
Hauptmanns Koch
Hauptmanns Junge
Fähnrichs Junge
Reisiger Knecht

zlatých za měsíc
40
20
20
12
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Platy u dělostřelců:


Oberster Zeugmeister
Schantzmeister
Geschirrmeister
Buchsenmeister
Schneller
ostatní

zlatých za měsíc
40
40
?
8-16
6
4